Obiectivul auditului este expunerea opiniei profesionale privind veridicitatea rapoartelor financiare anuale pentru perioada de activitate 2012-2013.

La concurs se admit auditorii, care au experienţă internaţională de cel puţin 3 ani.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele:

 •        Denumirea ofertantului, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
 •        Certificatul de înregistrare a întreprinderii (copia);
 •        Licenţa (copia);
 •        Descrierea companiei ofertante şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 •        Preţul serviciilor acordate.

 Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit.

La efectuarea auditului o atenţie deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

 • Utilizarea mijloacelor financiare ale ANTEM/ului conform destinaţiei şi prevederilor bugetului aprobat;
 • Verificarea faptului precum că toate tranzacţiile financiare efectuate de ANTEM din contul mijloacelor HCNM OSCE şi întru realizarea proiectului au fost justificate prin documente de plată, documente care confirmă procurarea, documentele interne care validează veniturile şi cheltuielile înregistrate;
 • Verificarea corectitudinii reflectării cheltuielilor în raportul financiar al proiectului;
 • Rezultatele auditului vor fi prezentate prin următoarele:
 •  Descriere aprofundată şi concluziile complete prezentate de către auditor în legătură cu domeniile enumerate la compartimentul „Sfera auditului”;
 •    Concluzii şi sugestii pe care ANTEM le va utiliza la elaborarea planului de activitate pentru anul următor;
 • Raportul general asupra activităţii ANTEM în cadrul proiectului Instruirea lingvsitică a funcţionarilor publici din Moldova, verificat şi confirmat de către Ofertant va fi prezentat ANTEM/ului pîna la data de 15 august 2013.

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare de management, care va include concluzia de audit privind:
a) rezultatele controlului;
b) propuneri referitor la îmbunătăţirea activităţii ANTEM

Ofertele participanţilor vor fi scrise în limba engleză şi depuse în plicuri sigilate, într-un exemplar, în original, tipărite, semnate şi ştampilate pe adresa str. Iacob Hâncu 10/1 până la data de 12 iulie 2013, ora 17.00.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de tel. 022 24-57-12 sau prin e-mail: antem.molodva@gmail.com.